وبلاگ دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه آزاد واحد استهبان
نشريه  3-129

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 20:42  توسط محمدمهدي خدام محمدي  | 

مبانی‌ و ضوابط طراحی‌ طرحهای‌ آبرسانی‌ شهری (نشریه 3-117)

مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌ آوری‌ آبهای سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری (نشریه 3-118)

مکمل‌ ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌آوری‌ آبهای‌ سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری‌ (نشریه 163)

راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب(نشریه الف-298)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:45  توسط محمدمهدي خدام محمدي  | 

از لینک زیر می توانید به صفحه نشریه در سایت سازمان مدیریت دسترسی داشته باشید:

http://tec.mporg.ir/Saman/Zavabet/moshakhasatzavabet.aspx?code=0303&language=1&type=2

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:43  توسط محمدمهدي خدام محمدي  | 

Wastewater Engineering:Treatment & reuse

http://rapidshare.com/files/324497928/WWETR.pdf

Water Reuse

http://rapidshare.com/files/324484643/Water_Reuse.pdf

Handbook of Solid Waste Management,2nd Edition

http://rapidshare.com/files/329848901/0071356231_Solid_Waste.pdf

Stormwater Collection Systems Design Handbook by Larry W Mays

http://rapidshare.com/files/329856191/0071354719.pdf

Industrial Wastewater Treatment

http://rapidshare.com/files/324512924/1860945805.pdf

ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Salvato)

http://rapidshare.com/files/324512926/ENVIRONMENTAL_ENGINEERING__Salvato.pdf

Environmental Engineer's Mathematics Handbook

http://rapidshare.com/files/324512929/Environmental_Engineer_s_Mathematics_Handbook.zip

Environmental Engineering FOURTH EDITION(Ruth F. Weiner; Robin Matthews)

http://rapidshare.com/files/324512928/Environmental_Engineering_4ed.pdf

Practical Wastewater Treatment

http://rapidshare.com/files/324512930/Practical_Wastewater_Treatment.zip

Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation

http://rapidshare.com/files/324512932/Ultraviolet_Light_in_Water_and_Wastewater_Sanitation_1566706033.pdf

Wastewater Sludge Processing

http://rapidshare.com/files/324512931/Wastewater_Sludge_Processing.zip

Dictionary of Water and Waste Management

http://rapidshare.com/files/324512927/Dictionary_of_Water_and_Waste_Management.pdf

WATER SUPPLY

http://rapidshare.com/files/324703473/WATER_SUPPLY.pdf

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:31  توسط محمدمهدي خدام محمدي  | 

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب (نشریه 405)

راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)(نشریه 237)

راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم _ تصفیه ثانویه(نشریه 284)

راهنمای بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم ( تصفیه طیبعی وبرکه های تثبیت)(نشریه الف-270)

راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن (نشریه 494)

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 285)

ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب (نشریه 275)

راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری (نشریه 278)

راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی(نشریه 434)

فهرست خدمات مطالعات طرحهای استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره برداری)(نشریه 433)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:10  توسط محمدمهدي خدام محمدي  | 

راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه آب(نشریه 436)

راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب (نشریه 177)

راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات (نشریه 133)

نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان (نشریه 134)

گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب (نشریه  3-130)

ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری (نشریه 3-121)

راهنمای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفیه‌ آب‌ آشامیدنی (نشریه 179)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:6  توسط محمدمهدي خدام محمدي  |